Záruka, záručný list


Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, obale tovaru alebo v pribalenom návode vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame predajcu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.