Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. „Predávajúci“ - dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. „Kupujúci“ – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. „Kupujúci“ - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi. „Tovar“ – výrobok alebo služba ktoré si kupujúci kúpil alebo objednal u predávajúceho