Registrácia – zriadenie účtu


Registrovať a zriadiť účet si môže len osoba staršia ako 18 rokov, právne spôsobilá v plnom rozsahu k právnym úkonom. Prihlasovacie meno nie je možné meniť a nesmie byť hanlivého charakteru ( v  rozpore so zákonom a s dobrými mravmi ). Pri registrácii je používateľ povinný uviesť len pravdivé údaje, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail. Registrácia je neprenosná na inú osobu. Pri registrácii je každý povinný sa oboznámiť s VOP a toto potvrdiť v registračnom formulári. Registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa. Odoslaním registrácie vzniká zmluvný vzťah vyplývajúci z VOP medzi prevádzkovateľom a používateľom. Každému používateľovi bude registráciou zriadená schránka, kam budú odosielané informácie a oznámenia. Zrušenie a blokácia používateľského účtu Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia alebo blokovania používateľského účtu hlavne v prípadoch      - porušenia VOP      - uvedením  nepravdivých  údajov  pri registrácii      - používanie účtu bolo umožnené tretej osobe, a táto osoba spôsobila škodu, či        s vedomím používateľa alebo nie, zodpovedá za škodu  používateľ