Dodanie objednaného tovaru


Prevádzkovateľ po prijatí úhrady ( po pripísaní platby na účet ) pri zvolenej platbe vopred, alebo po potvrdení objednávky pri dobierke dodá tovar najneskôr do 14  pracovných dní, alebo podľa dohodnutých dodacích podmienok. V prípade, že dodávateľ uvedený tovar nemá skladom, bude kupujúci o tejto skutočnosti vyrozumený a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať obal a v prípade akéhokoľvek poškodenia, je potrebné spísať protokol o zistených vadách, alebo poškodenie zapísať do dodacieho listu, ktorý príjemca podpisuje. V takom prípade treba skontrolovať obsah a poškodenie zásielky priamo na mieste preberania. Za poškodenie výrobku počas prepravy nezodpovedá predávajúci ale dopravca. V prípade, že obal bude poškodený a nebude o tom spísaný protokol alebo to nebude zapísané v dodacom liste, pričom   k poškodeniu obalu došlo počas dopravy a aj napriek tomu si kupujúci reklamáciu uplatní, prevádzkovateľ takúto reklamáciu považuje za neopodstatnenú a nebude uznaná. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie  tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším  poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne najneskôr však do troch dní  od prevzatia zásielky uplatniť u prevádzkovateľa. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Cena za dopravu je zobrazená pri voľbe možností doručenia pred potvrdením objednávky a závisí od celkovej váhy či ceny objednávky.